• Dział sprzedaży
 • tel. 89 623 26 22

Licencja na oprogramowanieUmowa licencyjna użytkownika programu „Asystent” z dnia 11-01-2013

Definicje:

Program „Asystent” – w skrócie Program - program zainstalowany wraz ze wszystkimi dodatkami.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Programu, jedna ze stron niniejszej Umowy.
Użytkowanie komercyjne - wykorzystanie Programu dla celów zarobkowych.
Licencja TRIAL – użytkowanie niekomercyjne przez 30 dni w przypadku programu Asystent Książka Korespondencji 7 dni (nieograniczona ilość zainstalowanych kopii programu)
Licencja START - użytkowanie komercyjne, licencjonowanie stanowisk (jedna licencja oznacza jedno stanowisko).
Licencja PRO - użytkowanie komercyjne, licencjonowanie stanowisk (jedna licencja oznacza jedno stanowisko).
Licencja BIZNES – użytkowanie komercyjne, licencjonowanie aktywnych stanowisk (nieograniczona ilość zainstalowanych kopii programu, jedna licencja oznacza jedno aktywne stanowisko).
Licencja MAX – użytkowanie komercyjne, licencjonowanie aktywnych stanowisk (nieograniczona ilość zainstalowanych kopii programu, jedna licencja oznacza jedno aktywne stanowisko).
 1. Zawarcie umowy

  Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie Programu. Instalując Program jednocześnie akceptujesz treść licencji.
  Legalny program powinien posiadać dokument zakupu z wyłączeniem wersji TRIAL.

 2. Strony umowy

  Umowa zawierana jest między stronami: Meteoryt Sp. z o.o. Odział w Szczytnie, ul.Łomżyńska 18 12-100 Szczytno, NIP:745-184-82-85, zwanym dalej Licencjodawcą oraz Użytkownikiem zwanym dalej Licencjobiorcą.

 3. Rozwiązanie umowy

  W momencie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień wygasają wszystkie uprawnienia Licencjonobiorcy wynikające z niniejszej umowy.

 4. Prawa autorskie

  Wszystkie prawa autorskie do wszystkich składników Programu przysługują Meteoryt Sp. z o.o. Odział w Szczytnie, ul.Łomżyńska 18 12-100 Szczytno, NIP:745-184-82-85. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 5. Rodzaje licencji

  Użytkowanie programu może odbywać się na podstawie następujących rodzajów Licencji:
  Licencja TRIAL, Licencja START, Licencja PRO, Licencja BIZNES, Licencja MAX.

   
 6. Uprawnienia Licencjobiorcy

  Program może być rozpowszechniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez Dominik Samojluk za pomocą dowolnych mediów wyłącznie w postaci niezarejestrowanej (TRIAL).

 7. Czynności zabronione

  Licencjobiorcy zabrania się; odsprzedaży zarejestrowanego programu, użyczania, najmu, powielania oraz innej formy udostępniania i rozpowszechniania zarejestrowanego programu; Deasemblacji, dekompilacji lub jakiekolwiek innego zwielokrotniania lub odtwarzania kodu Programu; Rozpowszechniania i udostępniania plików składowych Programu, jak też jego opracowywania i rozszerzania oraz udostępniania zakupionych kodów rejestracyjnych do programu.

 8. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę

  Przed zakupem programu, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wersją demonstracyjną (TRIAL). W zakresie wad fizycznych programu, licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji programu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania programu. Odpowiedzialność Licencjodawcy dotyczy wyłącznie funkcjonalnej zgodności oprogramowania z instrukcją obsługi.

  W zakresie tym legalnemu użytkownikowi programu przysługuje ograniczona gwarancja obowiązująca przez okres 60 dni licząc od dnia zakupu programu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wadliwego bądź niepoprawnego działania dodatków instalowanych łącznie z Programem.

  Ponadto Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za szkody oraz utracone zyski poniesione przez Licencjobiorcę w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Programu.

 9. Weryfikacja autentyczności oprogramowania.

  W celu ochrony legalnych użytkowników Programu, licencjobiorca wyraża zgodę na sprawdzenie przez Licencjodawcę za pośrednictwem sieci Internet autentyczności i legalności zainstalowanego Programu.

 10. Polityka prywatności

  Licencjobiorca instalując Program wyraża zgodę do przesyłanie do bazy Licencjodawcy za pośrednictwem sieci Internet takich danych jak: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, adres e-mail, wprowadzony numer seryjny, numer seryjny dysku twardego. Dane pobierane są z formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Licencjobiorcę. Przesłane informacje wykorzystane są na potrzeby weryfikacji autentyczności i legalności oprogramowania oraz dla celów statystycznych. Licencjodawca oświadcza, że dane te nie będą nikomu udostępniane.

 11. Miejsca rozstrzygania ewentualnych sporów

  O ile będzie to możliwe wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku przedsiębiorstw, jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W sytuacjach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone.


Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 18
12-100 Szczytno

 
tel.  +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00
 
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266
 

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 18
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85
 

NUMER KONTA: MBANK
54 1140 2004 0000 3902 7687 6720

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Desktop oraz Chmura. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Nasze serwisy:

Copyright © 2022 Meteoryt
Zapytaj o ofertę