Licencja na oprogramowanie


Umowa licencyjna użytkownika programu „Asystent” z dnia 27-04-2023

Definicje:

Program „Asystent” – w skrócie Program - program zainstalowany wraz ze wszystkimi dodatkami.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystającą z Programu, jedna ze stron niniejszej Umowy.
Użytkowanie komercyjne - wykorzystanie Programu dla celów zarobkowych.
Licencja TRIAL – użytkowanie niekomercyjne przez 30 dni.
Licencja START - użytkowanie komercyjne, licencjonowanie stanowisk (jedna licencja oznacza jedno stanowisko).
Licencja PRO - użytkowanie komercyjne, licencjonowanie stanowisk (jedna licencja oznacza jedno stanowisko).
Licencja BIZNES – użytkowanie komercyjne, licencjonowanie aktywnych stanowisk (nieograniczona ilość zainstalowanych kopii programu, jedna licencja oznacza jedno aktywne stanowisko).
Licencja MAX – użytkowanie komercyjne, licencjonowanie aktywnych stanowisk (nieograniczona ilość zainstalowanych kopii programu, jedna licencja oznacza jedno aktywne stanowisko).
 1. Zawarcie umowy

  Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie Programu. Instalując Program jednocześnie akceptujesz treść licencji.
  Legalny program powinien posiadać dokument zakupu z wyłączeniem wersji TRIAL.

 2. Strony umowy

  Umowa zawierana jest między stronami: Meteoryt Sp. z o.o. Odział w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20A/1 12-100 Szczytno,
  NIP:745-184-82-85, zwanym dalej Licencjodawcą oraz Użytkownikiem zwanym dalej Licencjobiorcą.

 3. Rozwiązanie umowy

  W momencie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień wygasają wszystkie uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej umowy.

 4. Prawa autorskie

  Wszystkie prawa autorskie do wszystkich składników Programu przysługują
  Meteoryt Sp. z o.o. Odział w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20A/1, 12-100 Szczytno,
  NIP:745-184-82-85. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 5. Rodzaje licencji

  Użytkowanie programu może odbywać się na podstawie następujących rodzajów Licencji:
  Licencja TRIAL, START, PRO, BIZNES, MAX.

 6. Uprawnienia Licencjobiorcy

  Program może być rozpowszechniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez Dominik Samojluk za pomocą dowolnych mediów wyłącznie w postaci niezarejestrowanej (TRIAL).

 7. Czynności zabronione

  Licencjobiorcy zabrania się; odsprzedaży zarejestrowanego programu, użyczania, najmu, powielania oraz innej formy udostępniania i rozpowszechniania zarejestrowanego programu; Deasemblacji, dekompilacji lub jakiekolwiek innego zwielokrotniania lub odtwarzania kodu Programu; Rozpowszechniania i udostępniania plików składowych Programu, jak też jego opracowywania i rozszerzania oraz udostępniania zakupionych kodów rejestracyjnych do programu.

 8. Ograniczenia odpowiedzialności za szkodę

  Przed zakupem programu, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z wersją demonstracyjną (TRIAL). W zakresie wad fizycznych programu, licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji programu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania programu. Odpowiedzialność Licencjodawcy dotyczy wyłącznie funkcjonalnej zgodności oprogramowania z instrukcją obsługi.

  W zakresie tym, użytkownikowi programu przysługuje ograniczona gwarancja obowiązująca przez okres 30 dni licząc od dnia zainstalowania programu. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wadliwego bądź niepoprawnego działania dodatków instalowanych łącznie z Programem.

  Ponadto Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za szkody oraz utracone zyski poniesione przez Licencjobiorcę w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Programu.

 9. Weryfikacja autentyczności oprogramowania.

  W celu ochrony legalnych użytkowników Programu, licencjobiorca wyraża zgodę na sprawdzenie przez Licencjodawcę za pośrednictwem sieci Internet autentyczności i legalności zainstalowanego Programu.

 10. Polityka prywatności

  Licencjobiorca instalując Program wyraża zgodę do przesyłanie do bazy Licencjodawcy za pośrednictwem sieci Internet takich danych jak: Imię i nazwisko, Nazwa firmy, adres e-mail, wprowadzony numer seryjny, numer seryjny dysku twardego. Dane pobierane są z formularza rejestracyjnego, wypełnionego przez Licencjobiorcę. Przesłane informacje wykorzystane są na potrzeby weryfikacji autentyczności i legalności oprogramowania oraz dla celów statystycznych. Licencjodawca oświadcza, że dane te nie będą nikomu udostępniane.

 11. Miejsca rozstrzygania ewentualnych sporów

  O ile będzie to możliwe wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku przedsiębiorstw, jeżeli sporu nie uda się rozstrzygnąć na drodze polubownej, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy. W sytuacjach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Kontakt z nami

System zgłoszeń najszybszą formą komunikacji z Nami

0
Obsłużonych zgłoszeń
0
Średnia ilość minut oczekiwania
0
Programów w ofercie

W przypadku chęci wykonania wdrożenia aplikacji u klienta prosimy kontakt pod nr tel. 504 946 478 w celu umówienia szczegółów oraz terminu z technikem.

KONTAKT

Dział obsługi klienta
Oddział w Szczytnie:
ul. Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno

tel. +48 89 623 26 22
e-mail: kontakt@meteoryt.pl
pracujemy pn - pt
8:00 - 16:00

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS w
Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS
nr 0000676644
Kapitał zakładowy: 2 100 000 zł
REGON: 367213266

Meteoryt Sp. z o.o.
Łomżyńska 20A/1
12-100 Szczytno
NIP: 745 184 82 85

O NAS

Głównym produktem firmy Meteoryt jest oprogramowanie dla firm o nazwie Asystent w wersji Chmura oraz Desktop. Od 2005 roku tworzymy oraz zajmujemy się dystrybucją programów dla wielu branż. Obecnie w ofercie Meteoryt.pl znajduje się ponad 80 tytułów programów.

Linki: Nasze serwisy:

Nasza infrastruktura jest w pełni skalowalna w każdym momencie obsługujemy dziesiątki tysięcy zapytań do naszych systemów.

Scroll to Top